Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1)    Administratorem Twoich danych osobowych jest: DecuMed Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara Garolis.

2)    Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu: realizacji odwiedzin n naszej stronie internetowej,  w celu umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz założenia konta na ww;

3)    Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Administratorze.

4)    Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5)    Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

6)    Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisówprawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z nami: …….

7)    Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

8)    W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego na nas obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. 

b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

9)    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam realizację usług on-line.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami – dane powyżej.