Regulamin oraz Umowa Instytutu Szkoleniowego DecuMed Barbara Garolis w Gliwicach

1. DecuMed Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara Garolis jest organizatorem szkoleń w Instytucie szkoleniowym DecuMed w Gliwicach przy ul. Bednarska 6a/3.

2. Szkolenia odbywają się w trybie dziennym lub weekendowym.

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z programem szkolenia opublikowanym na stronie internetowej decumed.pro

4. Instytut Szkoleniowy oświadcza, że spełnia warunki konieczne do prowadzenia szkolenia w tym dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnia sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.

5. Instytut Szkoleniowy zobowiązuje się do zapewnienia: a) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonego szkolenia, b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia, c) obsługi administracyjno-technicznej szkolenia, 2 d) udostępniania na stronie internetowej Instytutu szkoleniowego informacji na temat programu szkolenia i warunków uczestnictwa, e) możliwości oceny przez Uczestnika jakości zajęć prowadzonych w ramach szkolenia.

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Szkoleń

7. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu oraz zapewnia sobie modelki na szkolenie.

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że materiały otrzymane od Instytutu Szkoleniowego w ramach szkolenia nie mogą być kopiowane ani powielane bez jej zgody , ani wykorzystywane w inny sposób naruszający prawa autorskie podmiotu uprawnionego.

9. W przypadku chęci zarezerwowania miejsca w szkoleniu należy podać imię , nazwisko numer telefonu oraz adres email , a następnie jest opłata całości lub zadatku za dane szkolenie. Potwierdzenie płatności należy przesłać drogą mailową: decumed@poczta.fm do 3 dni od momentu zarezerwowania terminu. Powyżej 3 dni  bez uiszczenia płatności rezerwacja na szkolenie zostaje anulowana.

Dane do przelewu:

Barbara Garolis
ul. Bednarska 6a/3 44-100 Gliwice
69 1050 1298 1000 0090 6672 4502
ing bank śląski
w tytule: (imię i nazwisko, nazwa szkolenia , data)
mail: decumed@poczta.fm

10. Po zaksięgowaniu opłaty kursantka otrzymuje drogą mailową potwierdzenie (maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty), iż miejsce zostało ostatecznie zarezerwowane, po otrzymanym potwierdzeniu płatności drogą mailową.

11. Instytut nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wniesionej opłaty powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Uczestnika.

12. W przypadku nieuzbierania się wystarczającej liczby uczestników, aby szkolenie mogło się rozpocząć, Instytut Szkoleniowy informuje o tym fakcie uczestniczki, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Instytut Szkoleniowy podaje kolejny możliwy termin rozpoczęcia kursu. W tej sytuacji uczestniczkom przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenie, w sytuacji gdy nowy termin jest nieodpowiedni.

13. W okresie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestniczce przysługuje możliwość wnioskowania o zmianę terminu kursu lub rezygnację. Poniżej 14 dni należy opłacić połowę za szkolenie. W przypadku rezygnacji ze szkolenia bez ustalenia nowego terminu zadatek nie podlega zwrotowi.( art. 394 paragraf 1.) . W przypadku bez wcześniejszego odwołania szkolenia i nie wstawienia sie w wyznaczonym terminie, uczestnik uiszcza pełną kwotę za szkolenie.

14. W przypadku braku obecności na szkoleniu bez uprzedniej informacji/odwołaniu , uczestnik jest zobowiązany do opłaty pełnej sumy za szkolenie.

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy

…………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

podpis konsument